رشته ها

رشته های تحصیلی

arshad

وضعیت

peyvasteh

وضعیت

napeyvasteh

وضعیت

وضعیت

حقوق ثبت اسناد و املاک

*

حسابداری

*

مدیریت بازرگانی

*

حسابداری

 

حقوق خصوصی

*

مدیریت بازرگانی

*

مدیریت دولتی

*

امور اداری

 

 حقوق عمومی

*

مترجمی زبان انگلیسی

*

مدیریت امور فرهنگی

*

 

 

مدیریت  دولتی
(منابع انسانی)

*

حقوق

*

حسابداری

*

 

 

مدیریت دولتی
(رفتار سازمانی)

*

روانشناسی

*

حقوق قضایی – علوم ثبتی

*

 

 

مدیریت بازرگانی (استراتژیک)

*

مشاوره

*

آموزش راهنمایی و مشاوره

*

 

 

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

*

علوم ورزشی

*

مترجمی زبان انگلیسی

*

   

حسابداری

* 

علوم تربیتی

*

علوم ورزشی

 *

 

 

مهندسی آینده پژوهی

* 

مدیریت مالی

 *

مدیریت بیمه

 

 

 

روانشناسی عمومی

* 

علوم قرآن و حدیث 

 

مدیریت صنعتی

 

 

 

مترجمی زبان انگلیسی

*

مهندسی صنایع  

مدیریت جهانگردی

     

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

*

           

 مدیریت اماکن متبرکه مذهبی

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت بازرگانی
( مالی)
             
 فقه و حقوق خصوصی