مدیریت بازرگانی-بازاریابی

ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

vezart olom

 مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

مشخصات کلی و سرفصل                              لیست دروس ارائه شده