مهندسی آینده پژوهی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی آینده پژوهی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی آینده پژوهی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  که توسط هیئت علمی آموزشی مستقل مورخ 1388/12/12  به تصویب رسید.

pdf