مدیریت دولتی (منابع انسانی)

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

vezart olomبا استناد به نامه شماره 94/7351/دش مورخ 94/4/24 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی) مورد تصویب قرار گرفت:

pdfدانلود فایل PDF