روانشناسی عمومی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی  مورخ 1366/01/20 می باشد:

pdfدانلود فایل PDF