حسابداری

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته رشته حسابداری

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری  برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

  pdfدریافت فایل PDF

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته رشته حسابداری