❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اخبار تحصیلات تکمیلی

جلسه دفاع با موضوع انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت به صورت مجازی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت توسط علی جعفری نژاد دانشجوی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد با حضور اساتید از جمله دکتر امید فرجی (استاد راهنما) دکتر کاشانی پور و دکتر ایزدپور به صورت مجازی در فضای نرم افزار adobe connect برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت به صورت مجازی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی و ارزیابی روش های تامین مالی موسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی و ارزیابی روش های تامین مالی موسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی توسط خانم رمضانی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر محمد حسن ملکی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع شناسایی و ارزیابی روش های تامین مالی موسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی روش های بهره برداری از ضایعات کشاورزی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع شناسایی روش های بهره برداری از ضایعات کشاورزی  توسط خانم برزگر دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر حسن زارعی متین (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع شناسایی روش های بهره برداری از ضایعات کشاورزی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع تأثیر محدودیت‌های مالی بر ارتباط بین مالکیت خانوادگی و ارزش نگهداشت وجه نقد برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع تأثیر محدودیت‌های مالی بر ارتباط بین مالکیت خانوادگی و ارزش نگهداشت وجه نقد توسط خانم مزرعه شاهی دانشجوی مقطع ارشد رشته حسابداری با حضور اساتید از جمله دکتر مصطفی ایزدپور در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و این پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع تأثیر محدودیت‌های مالی بر ارتباط بین مالکیت خانوادگی و ارزش نگهداشت وجه نقد...

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها