اخبار تحصیلات تکمیلی

دانش آموختگان طلوع مهر

میثم فلاح اصل

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه قم

 

 سید محسن منتظری راد

  قبولی در رشته حقوق بین الملل دانشگاه قم

 فاطمه رمضانی

  قبولی در رشته مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

 مهدی عافی

  قبولی در رشته حقوق خصوصی دانشگاه قم

 

 محمدهادی صالح

  قبولی در رشته مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 
 

  صادق تقی پور

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 سید محسن منتظری راد

  قبولی در رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه علوم انتظامی

 

  علی اصغر صادقی

  قبولی در رشته مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

   خلیل حسینلو

  قبولی در رشته جامعه شناسی نقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

 علی مقدم پور

  قبولی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

         

  سالار شفق خوشه مهر

  قبولی در رشته سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   

 

 
   
 

جلسه دفاع با موضوع میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی خدمات ازمنظرکارکنان بانک صادرات برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی خدمات ازمنظرکارکنان بانک صادرات توسط مهدی بخشی پور دانشجوی
مقطع ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی با حضور اساتید از جمله دکتر جعفر رحمانی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات
مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی خدمات ازمنظرکارکنان بانک صادرات برگزار...

جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در بانک ها برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در بانک ها (مورد: بانک سپه استان قم) توسط بهروز زمانی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر احسان محمدی ترکمانی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در...

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر توسط حبیب جعفری دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی با حضور اساتید از جمله دکتر علی محمد حکیمیان (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها