مدیریت بازرگانی (مالی)

ترم بندی پیشنهادی رشته مدیریت بازرگانی(مالی) مقطع کارشناسی ارشد

bazargani 1جدول ذیل ترم بندی پیشنهادی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF