❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته مترجمی زبان مقطع کارشناسی ارشد

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مترجمی زبان مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

1) دروس تخصصی - اجباری
1 زبانشناسی کاربردی و ترجمه 2 2   -
2 روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه 2 2   -
3 نظریه های ترجمه 2 2   -
4 ادب فارسی در ادبیات جهان 2 2   -
5 واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه 2 2   زبانشناسی کاربردی و ترجمه
6 سمینار مسائل ترجمه 2 2   زبانشناسی کاربردی و ترجمه
روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه
7 مدلهای ترجمه 2 2   نظریه های ترجمه
8 نقد و بررسی آثار ترجمه شده 2 2   نظریه های ترجمه
9 ارزشیابی پیشرفته و ترجمه 2 2   روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه
10 کارگاه ترجمه 2 2   نقد و بررسی آثار ترجمه شده
11 نقد کاربردی در ابیات انگلیسی 2 2   نقد و بررسی آثار ترجمه شده
روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه
12 پایان نامه  4   4  
جمع واحد 26 22 4  

 

2) دروس انتخابی - تخصصی
1 مقاله نویسی به زبان انگلیسی 2 2   -
2 اصول و نظریه های آموزشی زبان 2 2   -
3 فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه 2 2   -
4 بررسی ترجمه انواع متون علمی 2 2   نظریه های ترجمه
5 ادبیات و تحلیل کلام 2 2   زبانشناسی کاربردی و ترجمه
نظریه های ترجمه
6 دیرینه شناسی ترجمه در ایران و آشنایی با آثار ترجمه شده به فارسی 2 2   ادب فارسی در ادبیات جهان
7 کاربرد رایانه در ترجمه 2 2   مدلهای ترجمه
8 ترجمه از دیدگاه زبانشناسی 2 2   مدلهای ترجمه
زبانشناسی کاربردی و ترجمه
9 شناخت عناصر فرهنگی در دو زبان 2 2   ادب فارسی در ادبیات جهان
10 سبک شناسی مقابله ای انواع نثر در ترجمه 2 2   ادب فارسی در ادبیات جهان
واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه
11 بررسی شاهکار های ادبیات داستانی 2 2   ادب فارسی در ادبیات جهان
جمع واحد 22 22 0  
از بین دروس فوق اخذ 6 واحد الزامی است.
3) دروس جبرانی
1 بررسی و ترجمه آثار اسلامی
(از فارسی به انگلیسی)
2 2    
2 مبانی نظری ترجمه 2 2    
3 فلسفه تعلیم و تربیت 2 2