کتاب ها

کتابخانه مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

معرفی کتابخانه:

کتابخانه تخصصی مدیریت مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر دارای مجموعه ای نزدیک به 700 کتاب تخصصی در رابطه با رشته مدیریت می باشد که در آینده ای نزدیک این رقم افزایش خواهد یافت.

دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به امور دانشجویی مؤسسه و دریافت فرم عضویت از امکانات این کتابخانه استفاده کنند.


 

pdf

لیست کتابهای کتابخانه تخصصی مدیریت مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر