❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه هیئت مؤسس

heiat moasses 6 2-90 1جلسه هیئت مؤسس جهت بررسی اساسنامه دانشگاه با حضور اعضا، در مجتمع آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

 

 

 

heiat moasses 6 2-90 11

heiat moasses 6 2-90 1

heiat moasses 6 2-90 3

heiat moasses 6 2-90 2

heiat moasses 6 2-90 4

heiat moasses 6 2-90 5

heiat moasses 6 2-90 6

heiat moasses 6 2-90 7

heiat moasses 6 2-90 9

heiat moasses 6 2-90 8

heiat moasses 6 2-90 10

heiat moasses 6 2-90 12

heiat moasses 6 2-90 13

heiat moasses 6 2-90 14