❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارش تصویری/بازدید هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی از طلوع مهر

 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر بازدید هیئت نظارت آموزش عالی استان از موسسه آموزش عالی طلوع مهر انجام شد و در پایان بازدید طی جلسه ای با حضور دکتر بنایی گزارشی از عملکرد و اهداف موسسه مطرح شد.