❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) شنبه 3 خرداد- واحد برادران

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) شنبه 3 خرداد- واحد برادران

ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و با توجه به اطلاعیه تغییر ساعت کلاس ها (لینک اطلاعیه)، با مراجعه به سامانه آموزش به آدرس http://edu.tolouemehr.ac.ir در قسمت فرم تثبیت انتخاب واحد، برنامه درسی و زمان شروع کلاس های خود را مشاهده بفرمایید.

رديف نام درس نام استاد زمان شروع لینک پشتیبان
1 مقاله نويسي به زبان انگليسي دکتر سيدمحمدرضا شاه احمدي 09:00 99613 خانم منتظری
2 فعاليت هاي بدني و تندرستي دکتر علي قاسمي کهريزسنگي 12:00 96411 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
3 ژيمناستيک 1 استاد محمدمهدي گائيني 12:00 96434 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
4 دو و ميداني 2 استاد عرفان الياسيان 14:00 96433 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
5 رفتار سازماني استاد مهدي محمدرضايي 14:00 96465 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
6 بهايابي 2 استاد مهدي آذربويه 15:00 96439 پشتيبان آقاي جنتي زاده
7 ورزش 1 دکتر علي حسيني 15:00 96814 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
8 ورزش 1 استاد مهدي رضائي 15:00 101809 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
9 ورزش 1 دکتر علي ذاکريان 15:00 102211 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
10 حقوق اساسي(1) استاد حسين منصوري 15:00 94813 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
11 حقوق اساسی 3 (جبرانی) استاد مهدی صادقی 15:00 94812 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
12 نظريه هاي فرهنگي دکتر سيدمحمد ذوالفقاري 16:00 100810 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
13 ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی (جبرانی) دکتر سیدمحمدرضا سبحانی پور 16:00 97288 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
14 شيوه هاي بازاريابي و مشارکت دادن بخش خصوصي در تربيت بدني و ورزش استاد حسين دوعلي 16:30 96429 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
15 شيوه هاي رهبري و مديريت امام علي(ع) دکتر محمدحسين باقري فرد 16:45 96457 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
  حقوق عمومی در اسلام
(جبرانی)
دکتر جوان آراسته 17:00 97246 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
16 حقوق جزاي عمومي(1) دکتر حسن حامدي 17:15 94820 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
17 آیین نگارش اسناد (جبرانی) دکتر سیدمحسن رضوی اصل 18:00 94811 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
18 مدیریت استراتژیک پیشرفته (جبرانی) دکترمحمدحسین باقری فرد 18:00 97297 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي