❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) شنبه 3 خرداد- واحد خواهران

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) شنبـــــه 3 خرداد- واحد خواهران

ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و با توجه به اطلاعیه تغییر ساعت کلاس ها (لینک اطلاعیه)، با مراجعه به سامانه آموزش به آدرس http://edu.tolouemehr.ac.ir در قسمت فرم تثبیت انتخاب واحد، برنامه درسی و زمان شروع کلاس های خود را مشاهده بفرمایید.

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري لینک پشتیبان
1 ترجمه مکاتبات اسناد 1 دکتر علي اکبر ارجمندراد شنبه 09:00 - 10:15 102 لینک خانم شوندی
2 روانشناسي رفتار مصرف کننده دکتر عارفه خراساني زاده گزکي شنبه (گروه A) 09:00 - 10:15 103 لینک خانم شوندی
3 ادبيات فارسي معاصر دکتر رقيه فراهاني شنبه 09:00 - 10:15 301 لینک خانم منتظری
4 روانشناسي يادگيري دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه A) 09:00 - 10:15 203 لینک خانم شوندی
5 آشنايي با فلسفه اسلامي دکتر زهرا سرکارپور شنبه 09:00 - 10:15 302 لینک خانم منتظری
6 مکالمه موضوعي دکتر محبوبه مرشديان شنبه 09:00 - 10:15 101 لینک خانم شوندی
7 انديشه اسلامي 1 دکتر راضيه علي اکبري شنبه 09:00 - 10:15 105 لینک خانم منتظری
8 ترجمه شفاهي 3 استاد مهري فيروز عليزاده جبرانی 09:00 - 10:15 302 لینک خانم منتظری
9 ترجمه پيشرفته 2 دکتر مهدي دهقاني فيروزآبادي شنبه 10:30 - 11:45 102 لینک خانم منتظری
10 آسيب شناسي اجتماعي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه A) 10:30 - 11:45 103 لینک خانم منتظری
11 مباني نظري ترجمه استاد زهره شهرستاني شنبه (گروه A) 10:30 - 11:45 101 لینک خانم منتظری
12 تحليل مقابله اي ساخت فارسي و انگليسي دکتر علي اکبر ارجمندراد شنبه (گروه B) 10:30 - 11:45 204 لینک خانم شوندی
13 روانشناسي سالمندي دکتر عارفه خراساني زاده گزکي شنبه (گروه A) 10:30 - 11:45 203 لینک خانم شوندی
14 کليات زبان شناسي 1 دکتر محبوبه مرشديان شنبه 10:30 - 11:45 104 لینک خانم شوندی
15 زبان فارسي دکتر رقيه فراهاني شنبه 10:30 - 12:30 105 لینک خانم منتظری
16 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه A) 10:30 - 11:45 201 لینک خانم شوندی
17 تحليل مقابله اي ساخت فارسي و انگليسي دکتر علي اکبر ارجمندراد شنبه (گروه A) 12:00 - 13:15 102 لینک خانم منتظری
18 مباني نظري ترجمه استاد زهره شهرستاني شنبه (گروه B) 12:00 - 13:15 204 لینک خانم منتظری
19 روانشناسي اجتماعي کاربردي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه A) 12:00 - 13:15 203 لینک خانم منتظری
20 نگرش و تغيير آن دکتر عارفه خراساني زاده گزکي شنبه 12:00 - 13:15 201 لینک خانم شوندی
21 انديشه اسلامي 1 دکتر سيدعلي طباطبائي خواه شنبه 12:00 - 13:15 301 لینک خانم منتظری
22 فنون مشاوره و روان درماني دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه A) 12:00 - 13:15 202 لینک خانم شوندی
23 اخلاق اسلامي استاد محمد اشعري شنبه (گروه B) 12:00 - 13:15 302 لینک خانم شوندی
24 مباني روانشناسي ورزشي دکتر حميد اميني شنبه 12:00 - 13:15 104 لینک خانم شوندی
25 دانش خانواده و جمعيت استاد مرضيه مرادي شنبه 12:15 - 13:30 101 لینک خانم منتظری
26 تعليم و تربيت اسلامي دکتر فخري صائبي خوشنويس شنبه 12:15 - 13:30 105 لینک خانم شوندی
27 ترجمه شفاهي 1 استاد مهري فيروز عليزاده جبرانی 12:00 - 13:15 102 لینک خانم شوندی
28 ايمني و بهداشت فردي در ورزش استاد آزاده ناصريان شنبه 12:30 - 13:15 105 لینک خانم منتظری
29 مباني راهنمايي و مشاوره استاد زهره محمدعيني شنبه 13:15 - 14:30 201 اتمام 13 حلسه برگزار نمیشود
30 اخلاق اسلامي دکتر سيدعلي طباطبائي خواه شنبه (گروه A) 13:30 - 14:45 203 لینک خانم منتظری
31 فلسفه علم روانشناسي استاد محسن قاسمپور   شنبه 13:30 - 14:45  لینک خانم منتظری
32 زبان فارسي دکتر محسن اسماعيلي شنبه (گروه B) 13:30 - 15:30 301 لینک خانم منتظری
33 مديريت توليد استاد معصومه کاظمي جبرانی 14:00 - 16:15 لینک خانم منتظری
34 فنون مشاوره و روان درماني دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه B) 14:00 - 15:15 103 لینک آقای میرعبداللهی
35 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 استاد مرضيه مرادي شنبه 14:00 - 15:15 202 لینک آقای میرعبداللهی
36 کاربرد کامپيوتر در روانشناسي دکتر هدي لاجوردي شنبه (گروه B) 14:00 - 15:15 سايت لینک خانم غانم
37 اقتصادکلان استاد سعيد مهدوي وفا شنبه 14:30 - 16:30 204 لینک خانم غانم
38 زبان انگليسي استاد افسانه آرشيد شنبه 14:45 - 16:45 201 برگزار نمیشود برگزار نمیشود
39 آمار و رياضي در علوم ورزشي استاد احمد علي مرداني شنبه (گروه B) 15:30 - 16:45 103 لینک آقای میرعبداللهی
40 آسيب شناسي اجتماعي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه B) 15:30 - 16:45 103 لینک آقای میرعبداللهی
41 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 استاد مرضيه مرادي شنبه (گروه B) 15:30 - 16:45 203 لینک خانم غانم
42 روانشناسي تحولي 1 دکتر هدي لاجوردي شنبه (گروه B) 15:30 - 16:45 301 لینک خانم غانم
43 ساخت زبان فارسي استاد علي اصغر کاوياني شنبه 17:00 - 18:15 لینک خانم غانم
44 آزمون هاي روانشناختي 1 دکتر هدي لاجوردي شنبه (گروه B) 17:00 - 18:15 103 لینک آقای میرعبداللهی
45 روانشناسي اجتماعي کاربردي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه B) 17:00 - 18:15 203 لینک آقای میرعبداللهی
46 انقلاب اسلامي ايران استاد محمدرضا پناهي قمي شنبه (گروه A) 17:00 - 18:15 لینک خانم غانم
47 انقلاب اسلامي ايران استاد عباس شيرمحمدي شنبه (گروه B) 17:00 - 18:15 301 لینک خانم غانم
48 زبان فارسي استاد علي اصغر کاوياني شنبه (گروه A) 18:30 - 19:30 لینک خانم غانم
49 زبان فارسي دکتر بهيه احمدي بيدگلي شنبه 18:30 - 19:30 لینک خانم غانم