❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) جمعه 2 خرداد- مقطع کارشناسی ارشد

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) جمعه 2 خرداد- مقطع کارشناسی ارشد

ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و با توجه به اطلاعیه تغییر ساعت کلاس ها (لینک اطلاعیه)، با مراجعه به سامانه آموزش به آدرس http://edu.tolouemehr.ac.ir در قسمت فرم تثبیت انتخاب واحد، برنامه درسی و زمان شروع کلاس های خود را مشاهده بفرمایید.

رديف نام درس نام استاد زمان شروع لینک پشتیبان
1 تحليل آراء ثبتي و قضايي دکتر محمدحسين مومن 08:45 97214 پشتيبان آقاي رباني
2 کاربرد تئوري تصميم گيري دکتر محمد حسن ملکي 08:45 97271 پشتيبان آقاي رباني
3 مديريت استراتژيک پيشزفته دکتر جعفر رحماني 08:45 97277 پشتيبان آقاي رباني
4 ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي دکتر فاطمه بهادري 08:45 97286 پشتيبان آقاي رباني
5 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري استاد حسين مروجي 09:00 105209 پشتيبان آقاي رباني
6 متون حقوقي به زبان خارجي 1 دکتر سيدعليرضا طباطبائي 09:00 97240 پشتيبان آقاي رباني
7 حقوق تجارت(2) شرکت ها دکتر جواد معتمدي 09:45 94846 پشتيبان آقاي رباني
8 نظريه هاي مديريت دولتي دکتر مصطفي ملايي 10:00 97292 پشتيبان آقاي رباني
9 روش تحقيق در علوم ورزشي دکتر حميد اميني 10:00 99421 پشتيبان آقاي رباني
10 پسيکوفيزيولوژي و نوروپسيکولوژي دکتر صادق يوسفي 10:15 97823 پشتيبان آقاي رباني
11 اخلاق و احکام کسب و کار دکتر ابوطالب خدمتي 10:15 97264 پشتيبان آقاي رباني
12 واژه شناسي و ادبيات ثبتي دکتر محمدحسين مومن 10:15 97219 پشتيبان آقاي رباني
13 نظريه هاي مديريت دولتي دکتر ابوالفضل سهرابي 10:15 97282 پشتيبان آقاي رباني
14 سمينار دکتر محمدحسين طالبي شمس آباد 10:15 97242 پشتيبان آقاي رباني
15 حقوق تجارت دکتر سيدمحمد امين زاده 13:00 97228 پشتيبان آقاي رباني
16 قراردادهاي اداري دکتر محمدحسين مومن 13:00 97818 پشتيبان آقاي رباني
17 مديريت منابع انساني پيشرفته دکتر احمد عطارنيا 13:00 97265 پشتيبان آقاي رباني
18 واژه شناسي و معادل گزيني در ترجمه دکتر محمود صفري 13:00 99609 پشتيبان آقاي رباني
19 تغذيه ورزشي پيشرفته دکتر محمد صمدي 13:00 99417 پشتيبان آقاي رباني
20 آيين دادرسي در امور ثبتي استاد محمدعلي اشعري 13:00 97218 پشتيبان آقاي رباني
21 روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت دکتر زينب مولوي 13:00 97261 پشتيبان آقاي رباني
22 روانشناسي احساس و  ادراک دکتر ابوالفضل رشيدي احمدآبادي 13:00 97826 پشتيبان آقاي رباني
23 آسیب شناسی روانی 1 (جبرانی) استاد مهدی فرجی 13:00 93218 پشتيبان آقاي رباني
24 ماليه عمومي (جبرانی) استاد محمدجلال گل دوست 13:30 96463 پشتيبان آقاي رباني
25 حقوق تجارت(3) اسناد تجاري دکتر جواد معتمدي 13:30 94847 پشتيبان آقاي رباني
26 سمينار دکتر محمدحسين طالبي شمس آباد 14:30 97242 پشتيبان آقاي رباني
27 حقوق مدني پيشرفته 2 دکتر محمدجواد بحريني 14:30 97212 پشتيبان آقاي رباني
28 تحقیق در عملیات 1 (جبرانی) استاد هوشيار آزاد 15:00 96461 پشتيبان آقاي رباني
29 مديريت تبليغات و برند دکتر سيداحسان حسيني پور 15:30 97269 پشتيبان آقاي رباني
30 بازرگانی بین المللی (جبرانی) استاد حسین بحرینی یزدی 16:00 96505 پشتيبان آقاي رباني
31 حقوق مالکيت معنوي دکتر سيد حسن شبيري 17:00 97817 پشتيبان آقاي رباني
32 روانشناسی سیاسی (جبرانی) دکتر مهدی مطهرنیا 17:30 93215 پشتيبان آقاي رباني