❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 27 اسفند- واحد خواهران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 27 اسفند- واحد خواهران

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري پشتیبان لینک
1 حقوق کار استاد سيدعلي محمدحسيني نژاد سه شنبه 08:00 - 09:30 302 خانم منتظری لینک
2 اصول فقه(2) دکتر سيدعلي طباطبائي خواه سه شنبه 08:00 - 09:30 103 خانم شوندی لینک
3 آسيب شناسي خانواده استاد سميه ساکت سه شنبه 08:00 - 09:30 301 خانم منتظری لینک
4 فلسفه حقوق دکتر سيدمهدي علوي سه شنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 203 (خانم منتظری)پردیسان لینک
5 انگیزش و هیجان استاد مرضیه مرادی جبرانی 08:00 - 09:30 301 خانم شوندی لینک
6 دانش خانواده و جمعیت دکتر راضیه علی اکبری جبرانی 08:00 - 09:30 302 خانم منتظری لینک
7 متون فقه(2) فقه خانواده دکتر سيدعلي طباطبائي خواه سه شنبه 09:45 - 11:15 302 خانم شوندی لینک
8 حقوق اساسي(3) استاد سارا بشري سه شنبه 09:45 - 11:15 103 خانم شوندی لینک
9 کابرد آزمون هاي هوش و استعداد در مشاوره دکتر اعظم بهرامي سه شنبه 09:45 - 11:15 301 خانم شوندی لینک
10 حقوق بشر در اسلام استاد سيدعلي محمدحسيني نژاد سه شنبه 09:45 - 11:15 203 خانم منتظری لینک
11 روان شناسي تحولي (2) استاد سميه ساکت سه شنبه 09:45 - 11:15 201 خانم منتظری لینک
12 روانشناسی سلامت استاد مرضیه مرادی جبرانی 09:45 - 11:15 202 خانم منتظری لینک
13 فلسفه علم روانشناسی  استاد محسن قاسمپور جبرانی 09:45 - 11:15 203 خانم منتظری لینک
14 مديريت منابع انساني دکتر فاطمه بهادري سه شنبه 10:15 - 12:45 101 خانم منتظری لینک
15 زبان انگليسي استاد زينب سادات پيمبرپور سه شنبه 10:30 - 13:00 202 خانم منتظری لینک
16 حسابداری شرکت ها 1 استادسمیه صفدری جبرانی 11:00 - 13:00 101 خانم منتظری لینک
17 مباني حسابداري مديريت دکتر فاطمه تلخابي سه شنبه 11:30 - 14:00 102 خانم منتظری لینک
18 جرم شناسي استاد سارا بشري سه شنبه 11:30 - 13:15 105 خانم شوندی لینک
19 حقوق مدني(4) الزامات خارج از قراردادها دکتر مرضيه صفدري سه شنبه 11:30 - 13:15 103 خانم شوندی لینک
20 مسائل نوجوانان و جوانان استاد فهيمه خانعلي زاده سه شنبه 11:30 - 13:00 301 خانم شوندی لینک
21 روش ها و فنون راهنمايي و مشاوره دکتر اعظم بهرامي سه شنبه 11:30 - 13:00 201 خانم شوندی لینک
22 روش تحقيق استاد مرضیه مرادی جبرانی 11:30 - 13:30 202 خانم شوندی لینک
23 متون روانشناسي به انگليسي 1 استاد مريم جمال نيک  جبرانی 11:30 - 13:30 203 خانم منتظری لینک
24 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت استاد سعيد مهدوي وفا سه شنبه 12:00 - 13:30 302 خانم منتظری لینک
25 ارتباط تصويري استاد محمدرضا آزاد سه شنبه 12:45 - 14:15 101 خانم همایی لینک
26 انديشه اسلامي 2 استاد مصطفي صرفي سه شنبه 12:45 - 14:15 104 خانم همایی لینک
27 مبانی راهنمایی و مشاوره استاد زهره محمدعینی جبرانی 13:00 - 14:30 300 خانم غانم لینک
28 اخلاق اسلامي استاد سيدعليرضا سيدموسوي سه شنبه 13:00 - 14:30 301 خانم غانم لینک
29 مديريت توليد استاد معصومه کاظمي سه شنبه 13:30 - 16:00 103 خانم همایی لینک
30 حقوق مدني(6) عقود معين قسمت(الف) دکتر مرضيه صفدري سه شنبه 14:00 - 16:30 302 خانم همایی لینک
31 حسابداري ميانه 2 استاد مرتضي کرمي سه شنبه 14:00 - 17:15 203 خانم همایی لینک
32 رياضي کاربردي دکتر علي رنجبري سه شنبه 14:15 - 16:45 201 خانم همایی لینک
33 تمثيل شناسي و اسطوره استاد محمدرضا آزاد سه شنبه 14:30 - 16:00 105 خانم غانم لینک
34 حقوق جزاي اختصاصي 3 دکتر مرضيه ديرباز سه شنبه 14:30 - 16:00 104 خانم غانم لینک
35 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي دولت ها استاد سعيد مهدوي وفا سه شنبه 14:30 - 17:00 102 خانم غانم لینک
36 اصول حسابداري 2 دکتر فاطمه تلخابي سه شنبه 14:30 - 17:30 202 خانم غانم لینک
37 روانشناسي عمومي دکتر هدي لاجوردي سه شنبه 14:45 - 17:15 301 خانم همایی لینک
38 مديريت توسعه دکتر حميده عباسي سه شنبه 15:15 - 17:15 سايت خانم غانم لینک
39 زبان انگليسي استاد افسانه آرشید جبرانی 16:00 - 17:30 102 خانم غانم لینک
40 مباني حسابداري بخش عمومي استاد سميه صفدري سه شنبه 16:00 - 18:00 101 خانم غانم لینک
41 حقوق ثبت دکتر سيدمحسن رضوي اصل سه شنبه 16:00 - 17:30 103 خانم غانم لینک
42 روش تحقيق دکتر مجيد سليماني سه شنبه 16:15 - 17:45 105 خانم غانم لینک
43 قواعد فقه 2 استاد مصطفي صرفي سه شنبه 16:15 - 17:45 104 خانم غانم لینک
44 آيين دادرسي کيفري(2) استاد مهدي آقاجاني سه شنبه 17:00 - 18:00 302 خانم همایی لینک
45 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت دکتر مونا جامي پور سه شنبه 17:30 - 20:00 201 خانم همایی لینک
46 اقتصاد خرد استاد سعيد مهدوي وفا سه شنبه 17:45 - 20:00 103 خانم همایی لینک
47 ساخت زبان فارسی استاد علي اصغر کاوياني جبرانی 17:45 - 19:15 104 آقای میرعبداللهی لینک
48 آيين نگارش اسناد دکتر سيدمحسن رضوي اصل سه شنبه 18:00 - 19:30 104 خانم غانم لینک
49 روابط فرهنگي بين الملل دکتر علي باقي نصرآبادي سه شنبه 18:15 - 19:45 105 خانم غانم لینک
50 آمار توصیفی(روز چهارشنبه) دکتر زینب مولوی جبرانی 18:30 - 19:45 106 خانم غانم لینک
51 زبان فارسی استاد علي اصغر کاوياني جبرانی 19:30 - 21:30 107 آقای میرعبداللهی
لینک