❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مقاله دکتر محمد امین زاده با عنوان اجتماع عرضی اسباب به چاپ رسیده است

مقاله دکتر محمد امین زاده با عنوان اجتماع عرضی اسباب در مرکز مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق جامعه المصطفی العالمیه به چاپ رسیده است.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

هر گاه چند عامل، خسارتی را ایجاد کنند، مسئله تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت بین عوامل بروز می کند که در فروش مختلف قابل تصور است. فقها و حقوق دانان جهت تفکیک مباحث، اصطلاحات خاصی را جعل کرده اند و به تعریف آنها پرداخته اند که به دسته بندی مطالب کمک کرده است. از میان اصطلاحات مورد اشاره "سبب" جایگاه ویژه ای دارد. هر گاه چند سبب خسارت واحدی را به وجود آورند، اجتماع اسباب واقع می شود. فقها و حقوق دانان اجتماع اسباب را در دو فرض مورد بررسی قرار داده اند که عبارت اند از اجتماع طولی اسباب و اجتماع عرضی اسباب. در این تقسیم بندی، نویسندگان معیار طولی و عرضی بودن اجتماع اسباب را مشخص ننموده و و صرفا به مصادیق و حکم آن اشاره کرده اند. از استقرای مصادیق اجتماع عرضی اسباب در متون فقهی و حقوقی، به نظر می رسد می توان دو معیار همزمانی در ایجاد عامل تلف و تجزیه ناپذیر بودن عامل ایجاد تلف را به عنوان عرضی بودن اجتماع اسباب دانست و سایر مصادیق را از نوع اجتماع طولی اسباب محسوب نمود.

کلید واژه ها: سبب، مباشر، اجتماع، اسباب، سبب عرضی، مسئولیت مدنی