جلسه دفاع با موضوع تحلیل حقوقی و نحوه بهره برداری از اراضی مناطق آزاد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر جلسه دفاع از پایان نامه زهرا محمدخان دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی عصر امروز در سالن جلسات این موسسه برگزار شد و پایان نامه محمدخان مورد ارزیابی قرار گرفت.

محمدخان در دفاع از پایان نامه گفت: اهداف تحقیق به پاسخگویی به این سوالات می باشد که مواردی در این تحقیق برای اولین بار مورد تحلیل قرار میگیرد عبارت است از، تبیین ماهیت حقوقی رابطه اشخاص خصوصی ذینفع با اراضی مورد بهره برداری در مناطق آزاد.،تبیین حدود اختیارات و صلاحیت سازمان منطقه آزاد نسبت به اراضی مناطق مزبور ،تبیین شرایط اختصاصی بهره برداری از اراضی دولتی مناطق آزاد،تبیین الزامات حرفه ای بهره برداران از اراضی خصوصی مناطق آزاد می باشد.

وی افزود: پژوهش حاضر کاربردی و رویکرد شناختی است که به صورت توصیفی، تحلیل می باشد و به روش کتابخانه ای و میدانی در گرداوری این پایان نامه استفاده شده است .یافته های این پژوهش نشان داد که در نظام حقوقی ایران حق مالکیت که در ماده 30 قانون مدنی عنوان کرده هر کس حق مالک شدن را دارد و در ملک خود حق همه گونه دخل و تصرفی را خواهد داشت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و اینکه حتی برای اتباع بیگانه با قراردادن سرمایه‏های خود در کشور میزبان از حقوق مدنی بدون قید و شرط برخوردار هستند که قانون‏گذار استفاده از بعضی از حقوق مدنی مشروط به رفتار متقابل و یا همان عمل متقابل منوط به ذکر آن در قراردادهای سیاسی دانسته است و در قانون مدنی ماده 961 تمتع اتباع خارجی را بعنوان یک اصل بیان کرده است.

 محمدخان در پایان تصریح کرد: جایگاهی که مناطق آزاد دارد این است که برای سازمان‏های توسعه‏زا و ایجاد اقتصاد پایدار و محکم و ارتقای امکانات زیربنایی به ویژه جذب سرمایه‏گذاری و سطح ارتقای امنیت برای جذب سرمایه‏گذاری خارجی از جمله اقداماتی است که در جایگاه ویژه مناطق آزاد وجود دارد و این زیربنا و ارتقای امنیت در مناطقی موفق بوده است که در جایگاه مناسب و سطح برتر جهانی حرف اول رابه میان می‏آورد و موفق شده است اما در بعضی از مناطق به شکل نمایشی و غیرواقعی در اقتصاد آن کشورها نمایان بوده است.