جلسه دفاع با موضوع شناسايي عوامل موثر بر استرس کارکنان بانک ملت استان قم و ارائه راهکارهاي مقابله با آن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر جلسه دفاع از پایان نامه عباس مصور دانشجوی مقطع ارشد مدیریت بازرگانی عصر امروز در سالن جلسات موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد و این پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

مصور در دفاع از پایان نامه گفت: استرس کارکنان تنشهای زیادی برای آنها ایجاد نموده و عملکرد و بازدهی آنها را به صورت محسوسی کاهش میدهد. در جهان رقابتی امروز، نیروی انسانی مهمترین منبع و سرمایه هر سازمانی است. از طرفی نیروی انسانی سازمانها با چالشها و تنشهای مختلفی در محل کار مانند عدم امنیت شغلی، تراکم کاری، محیط کار غیر صمیمی، ترس از دست دادن شغل و عدم تطبیق با شغل و محیط جدید مواجه هستند. فعالیت بانکی به دلیل ماهیت فرسایشی آن مشکلات و چالشهای زیادی را به کارکنان تحمیل نموده و اضطراب زیادی را برای آنها ایجاد میکند.

وی در ادامه افزود: تحقیق حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر روی استرس کارکنان بانک ملت است. تحقیق حاضر از نظر فلسفه، تفسیری؛ از بعد جهت گیری، کاربردی؛ از منظر هدف، اکتشافی و از بعد گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. برای شناسایی عوامل موثر روی استرس کارکنان بانک ملت از روش کیفی تحلیل تم استفاده شده است. تمهای تحقیق حاضر عبارتند از: تم شرایط کاری، ابهام نقش، تعارض شغلی و ساختار سازمانی.

دانشجوی مقطع ارشد در پایان تصریح کرد:در مرحله بعد با بکارگیری تکنیک دیمتل، درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل موثر بدست آمد و در پایان با بکارگیری تکنیک ایداس، اولویت این معیارها مشخص گردید. عوامل با بیشترین اولویت عبارت بودند از: تغییرات سریع بدون ایجاد آمادگی لازم میان کارکنان، گرفتاری میان گروههایی با منافع مختلف و ارتباط با مافوق.