جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع ارائه مدل فرهنگ سازمانی مطلوب بر گزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم معصومه عابدی آستانه دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت صبح  امروز در سالن جلسات موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

این جلسه با حضور اساتید از جمله دکتر مولوی (استاد داور) ، دکتر عطار نیا و دکتر رحمانی برگزار شد و پایان نامه معصومه عابدی آستانه دانشجوی رشته مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفت.

عابدی در دفاع از پایان نامه گفت: این پژوهش  با هدف ارائه مدل فرهنگ سازمانی مطلوب در ادره کل فنی و حرفه ای استان قم انجام پذیرفته است و از نظر هدف، این تحقیق ترکیبی از روش های کاربردی و بنیادی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، جزء پژوهشهای توصیفی- پیمایشی است. همچنین، از لحاظ نوع داده، جزء پژوهشهای ترکیبی ( کمی و کیفی) است.

وی افزود: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد وضعیت فرهنگ سازمانی در اداره کل فنی و حرفه ای استان قم، از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین، یافته ها، نشان داد که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 14 بعد و 80 شاخص قابل شناسایی است. این ابعاد شامل، رفتار سازمانی، نوآوری، سازگاری، استقلال، مشروعیت، مشارکت، تعهد، نتیجه گرایی، سبک رهبری، حمایت سازمانی، نظام پاداش، رسالت، هویت و ساختار سازمانی بود. مدل ارائه شده از براز ش مناسبی برخوردار بود.  

 

عابدی در پایان تصریح کرد: نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اداره کل فنی و حرفه ای استان قم از نظر فرهنگ سازمانی در وضعیت مناسبی به سر می برد اما می توان با ارائه راهکارهایی به بهبود این فرهنگ کمک کرد. برای مثال، برگزاری آموزشهای ضمن خدمت  برای کارکنان و نصب منشور اخلاقی در سازمان و خودارزیابی کارکنان از نحوه عملکرد،  را می توان از جمله پیشنهادات قرار داد.