جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان شناسایی عوامل موثربروفاداری سازمانی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه مهسا محمدی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت صبح امروز با حضور اساتید در سالن جلسات موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

 

این جلسه با حضور اساتید از جمله دکتر معینی(استاد راهنما) ، دکتر رحمانی و دکتر عطارنیا(اساتید داور) برگزار شد و پایان نامه مهسا محمدی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

محمدی در دفاع از پایان نامه گفت: پژوهش حاضر در صدد است عوامل مؤثر بر وفاداری سازمانی کارکنان را شناسایی و رتبه بندی کند. روش پژوهش، با توجه به ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت کاریزان گستر پارت هستند که از میان آنان 217 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

 

وی افزود: نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک تحلیل تم، مؤلفه مؤثر بر وفاداری کارکنان شناسایی شد و در هفت گروه دسته بندی گردید. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های نرم افزاری رتبه بندی شدند.

 

 دانشجوی مقطع ارشد در پایان تصریح کرد: نتایج به کارگیری تکنیک های تحلیل تم، آزمون فریدمن و نرم افزار آموس نشان می دهد از میان عوامل هفتگانه  مؤثر بر وفاداری کارکنان، عامل توانمندسازی بر وفاداری سازمانی کارکنان بیشترین تأثیر را دارد. هم چنین پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقای وفاداری سازمانی کارکنان شرکت کاریزان گستر پارت ارائه شده است.