جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان شناسایی و تحليل روندهای موثر بر آینده بازی های دیجيتال برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر جلسه دفاع از پایان خانم حسینی الهاشمی در رشته آینده پژوهی با عنوان شناسایی و تحليل روندهای موثر بر آینده بازی های دیجيتال برگزار شد.

 

در این جلسه که با حضور اساتید از جمله دکتر شراهی ، دکتر احمدیان و دکتر رازی زاده برگزار شد،پایان نامه دانشجوی آینده پژوهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

 حسینی الهاشمی در دفاع از پایان نامه گفت: این پژوهش به بازیهای دیجیتالی با رویکرد تحلیل روند نگربسته است،در رویکرد تحلیل روند آنچه مورد اهمیت است این است که آینده مسئله موردپژوهش دارای چه جهتگیری هایی است. لازمه شناخت این جهتگیری ها، دقت در روندهایی است که در دنیا برقراربوده است .

فایده فهم این مطلب آمادگی برای مواجهه با آینده و درک درستی از اقدامات اساسی است که باید انجام شود تا در آینده از غافلگیری در امان باشیم. شناخت درست روند های بازیهای دیجیتالی موجب خواهد شد تا برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسبی در این خصوص انجام گیرد.


وی افزود: در این پژوهش 6 پیشران مؤثر بر فناوری بازیهای دیجیتالی آموزشی معرفی شد، 66روند جهانی مؤثر بر فناوری بازیهای دیجیتالی در سه دسته شناسایی و در مصاحبه با خبرگان که متشکل از 61 نفر از خبرگان بنیاد ملی بازیهای رایانه ای بودند ، موردبررسی و هر یک از روندها مورد ارزیابیتوسط خبرگان قرار گرفت و درنهایت در قالب گزارش تحلیل روند بیان شد.

درنهایت بر اساس این روندهای شناسایی شده در راستای ایجاد نوآوری در صنعت بازی های دیجیتالی رهنمود هایی جهت بهبود و همسو سازی سیاست ها با روندها ارائه شده است .