❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در بانک ها برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در بانک ها (مورد: بانک سپه استان قم) توسط بهروز زمانی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر احسان محمدی ترکمانی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

این پژوهش با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی و بررسی وضعیت اینرسی منابع انسانی در بانک سپه انجام شده است.  با رشد پژوهش های مختلف در زمینه اینرسی سازمان و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در یک موضوع خاص را به صورت نظام دار و علمی فراروی پژوهشگران قرار می دهند، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر کیفی –کمی است بنابراین در  فازاول پژوهش با هدف ترکیب کیفی نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه اینرسی سازمان و با استفاده از روش فراترکیب تعداد 26 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در پژوهش حاضر 19 کد ارجاعی شناسایی شد. لازم به ذکر است برخی از کدهای شناسایی شده دارای چندین فراوانی بود. از این حیث با در نظر گرفتن فراوانی درمجموع 79 کد با فراوانی استخراج شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران بانک سپه میباشند و تعداد نمونه برابر (61) نفر است.در فاز کمی پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. کلیه تحلیل‌های آماری در سطح خطای 05/0 و با کمک نرم‌افزار SmartPLS3.2 و  SPSS23 انجام گرفته است یافته‌ها بیانگر آن است که ازمیان 9 کد شناسایی شده در فاز فراترکیب ذهنیت کارکنان نسبت به مفهوم تغییربا(8ارجاع) ، استرس و اضطراب نسبت به تغییربا(8ارجاع) و همچنین ضعف آگاهی نسبت به تغییربا(6ارجاع) مهم ترین کد های شناسایی بودند. و همچنین تأثیر معنی دار عوامل (امنیت شغلی، تجربیات قبلی، ترس از ابهام، مفروضات مدیران، عادت به امور روزمره، ذهنیت کارکنان، ضعف آگاهی) بر اینرسی در سطح اطمینان 95 درصد است. و وضعیت پیمایش اینرسی در بانک سپه، مطلوب گزارش شده است.

واژگان کلیدی: اینرسی سازمانی، توانمندسازی منابع انسانی، فراترکیب، مدلسازی معادلات ساختاری