❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی با تکیه بر تحولات قانون مجازات مصوب 1392

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی با تکیه بر تحولات قانون مجازات مصوب 1392 توسط فاطمه بازوند دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی با حضور اساتید از جمله دکتر محمدمهدی مقدادی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

 پزشکان به عنوان سرمایه های انسانی مهم در هر فرهنگ محسوب میشوند و به عنوان ناجیان بشریت شناخته شده اند که با استفاده از علم و درایت خود میتوانند معالجه امراض نمایند .

در این پایان نامه سعی بر این است که مسئله مهمی چون مسئولیت مدنی پزشک در برابر بیماران اورژانسی تبیین شود سپس بیان شود که مسئولیت مدنی پزشک در برابر بیماران اورژانسی در سال 1370 مسئولیت محض بوده و با شکایت بیمار از پزشک و تحقق وجود ضرر، پزشک می بایست به جبران ضررهای وارده میپرداخت .

اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت پزشک به مسئولیت مبتنی بر تقصیر تغییر یافت فلذا مجالی برای دفاع پزشکان از حرفه شان پدید آمد . البته مسئولیت مبتنی بر تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشکان مطابق قواعد عمومی نیست بلکه برخلاف قواعد عمومی است . مطابق قاعده عام مسئول اثبات تقصیر مدعی است اما در مورد مسئولیت مدنی پزشکان بار اثبات بر عهده پزشک بوده و پزشک باید ثابت نماید که تقصیر ندارد، در صورت عدم توانایی در اثبات تقصیر پزشک مسئول شناخته شده و باید ضرر های وارده را جبران نماید . در خصوص بیماران اورژانسی بایستی گفت که عمل پزشک با توجه به موقعیت حساس و ویژه در آن زمان و امکانات موجود و تخصص یا عدم تخصص پزشک سنجیده میشود؛ یعنی معیار یک پزشک در آن شرایط . در هر حال پزشک چه در مواقع اضطراری چه غیر آن مسئول زیانی است که بر اثر اهمال و تقصیر وی به بیمار وارد شده است.واژگان کلیدی
مسئولیت مدنی، پزشک، بیماران اورژانسی، قانون مجازات اسلامی، لایحه اصلاحی 1392