❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع شناسایی موانع بهره‌وری نیروی انسانی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی موانع بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت فراساحل نیام کیش و ارائه راهکار
توسط ریحانه حسینی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک با حضور حجت الاسلام بنایی رئیس موسسه
آموزش عالی طلوع مهر و اساتید از جمله دکتر حسن زارعی متین، دکتر احمد عطارنیا و دکتر حسین معینی برگزار شد.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

  پژوهش کنونی با هدف شناسایی موانع بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت فراساحل نیام کیش و ارائه راهکار انجام شد. لذا این پژوهش از منظر هدف، کاربردي بوده  و برحسب نوع داده کمّی می‌باشد و همچنین از حیث متد تجمیع داده‌ها از شیوه توصيفي و از نوع همبستگی بهره برده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت فراساحل نیام کیش به تعداد 360 نفر بود که با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری شانسی از نوع طبقه‌ای و احتساب حجم نمونه در معادلات ساختاری تعداد 187 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.

باید اشاره نمود که در پژوهش حاضر بمنظور تجمیع داده‌ها، از پرسشنامه‌ موجود استاندارد استفاده شد. به­منظور تعیین روایی پرسشنامه­ از روایی ظاهری، محتوایی و سازه (AVE≥0.5) استفاده شد که نتایج بیانگر روا بودن ابزار اندازه گیری بود. متعاقباً جهت ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهره‌براری گردید که مقدارهای این دو ضریب برای همه سازه­های پژوهش بالای 7/0 به دست آمد که نشان‌دهنده پایا بودن ابزار اندازه‌گیری بود. همچنین جهت آنالیز داده­ها نیز از متدهای محاسباتی همچون آمار توصیفی و استنباطی (مدلسازی معادلات ساختاری) با بهره‌گیری از نرم‌افزار تحلیل آماری بنام Smart-Pls2 استفاده شد.

با استفاده از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل و موانع موثر بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت فراساحل نیام کیش شناسایی و با استفاده از ضرایب مسیر بدست آمده از مدل معادلات ساختاری صورت رتبه بندی گردیدند. بدین ترتیب انگیزش شغلی در رتبه اول موانع قرار گرفت و پس از آن به ترتیب سبک‌های رهبری، مدیریت استعداد و رضایت شغلی قرار گرفتند.