❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع شناسایی ‌و ‌رتبه‌بندی ‌عوامل‌ موثر‌ بر‌ مدیریت ‌سود ‌در ‌شرکت شیشه‌ ایمنی ‌میرال برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی، گرایش استراتژیک آقای قاسم خالقی با موضوع شناسایی ‌
و ‌رتبه‌بندی ‌عوامل‌ موثر‌ بر‌ مدیریت ‌سود ‌در ‌شرکت شیشه‌ ایمنی ‌میرال ظهر امروز مورخ 1398/5/12 با حضور اساتید
در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکت شیشه ایمنی میرال می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي، بر حسب نوع داده ها، یک تحقیق کیفی و از نظر گردآوري داده­ها توصيفي و  پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه خبرگان مالی، حسابداری و حسابرسی در جامعه دانشگاهی و مدیران مالی و حسابداری شرکت شیشه ایمنی میرال می باشد که به روش غیرتصادفی هدفمند 30 نفر از به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در بخش استنباطی پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکت ایمنی میرال مورد ارزیابی قرار گرفت. روشی که برای ارزیابی این عوامل استفاده شد، روش دلفی فازی بود. به این دلیل از روش دلفی فازی استفاده کردیم که با سهولت بیشتری خبرگان بتوانند محدوده نظرات خود را مشخص نمایند. فرآیند طی سه مرحله انجام شد و در پایان مرحله ی سوم به توافق اراء دست پیدا کردند و خبرگان توانستند در نظرات خود به جمع بندی و توافق دست پیدا کنند.