❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع بررسی متغیر های موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع بررسی متغیر های موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم توسط خانم عطایی دریایی
دانشجوی مقطع ارشد و با حضور اساتید از جمله دکتر مولوی و دکتر رحمانی برگزار شد و این پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

تحقیق حاضر با هدف بررسی متغیر های موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم  طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر پیمایشی بود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بود که به صورت میدانی پیاده سازی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیمای استان قم می باشد که تعداد آنان بر اساس گزارش های کسب شده از این سازمان، 175 نفر می باشد. با توجه به روش حجم نمونه تمام شمار، تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه آماری مشخص گردیدند. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد.روش های آماری تحقیق حاضر شامل کلوموگراف اسمیرنف و تحلیل عاملی اکتشافی می باشد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به ضریب مسیر به ترتیب متغیرهای عوامل مدیریتی، ارتباطی، شخصی، فرهنگی و آگاهی از متغیرهای موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم میباشد.