جلسه دفاع با موضوع بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر کارآفرینی فردی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر کارآفرینی فردی توسط اسماعیل معصوم بیگی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی ـ مدیریت مالی و با حضور اساتید از جمله
دکتر زارعی متین،دکتر عطارنیا و دکتر رحمانی برکزار شد.

 

چکیده پایان نامه به شرح ذیل است:

هدف این پژوهش بررسي تأثیر سرمایه روانشناختی بر کارآفرینی فردی می­باشد.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی و از شاخه پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کارآفرینان پارک علم و فناوری استان قم می‌باشند. تعداد افراد جامعه آماری 100 نفر می­باشد که بر طبق فرمول نمونه­گیری کوکران از جامعه محدود تعداد افراد نمونه 49 نفر بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز با مؤلفه های خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی و پرسشنامه کارآفرینی رابینز و کالتر می باشد. روایی پرسشنامه­ها تحت نظر استاد راهنما و بهره­گیری از نظرات خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه­ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای پرسشنامه سرمایه روانشناختی 897/0 و پرسشنامه کارآفرینی فردی 910/0 بدست آمد. به منظور تحلیل داده­ها نیز از آزمون­های کولموگروف اسمیرنف، فریدمن، KMO و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و lisrel استفاده شده است.

نتایج حاصل از پژوهش بیان کننده آن است که مؤلفه های سرمایه روانشناختی بر کارآفرینی فردی تأثیر مثبت و معناداری دارند.