جلسه دفاع با موضوع بررسی نقش سرمایه اجتماعی درپدافند غیرعامل جنگ نرم برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی نقش سرمایه اجتماعی درپدافند غیرعامل جنگ نرم آموزش پرورش منطقه 2قم توسط 

اسماعیل عیوضی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی و با حضور اساتید از جمله دکتر زارعی متین،دکتر رحمانی،دکتر عطار نیا و دکتر محمود غلامی برگزار شد.

 

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

سرمایه اجتماعی واژه‌ای است که در سال های اخیر وارد حوزه علوم مختلف گردیده و دریچه ای تازه در علت یابی و تحلیل مسائل در زمینه‌های گوناگون گشوده است از سوی دیگر جنگ نرم بر علم و پژوهش های علمی متکی بوده و برای دستیابی به قواعد تاثیر بر افکار و نگرش ها و برای رساندن پیام خود به مخاطب و تضمین دریافت و ادراک آن برای شناخت مسائل خاص هر دسته از مخاطبان نیاز شدید به تحقیقات علمی دارد نظام جمهوری اسلامی ایران با ارائه یک ایدئولوژی جدید در صحنه بین المللی آماج حملات نرم دشمن قرار گرفته و چالش های پیش رو در این حوزه نیاز به تحقیق علمی و بررسی دارد.

این تحقیق به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل جنگ نرم در آموزش و پرورش منطقه ۲ قم پرداخته و سعی بر آن دارد میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بعد عینی و ذهنی آن را در جنگ نرم تحلیل نماید و از این رهگذر پیشنهادهایی با توجه به تحقیقات صورت گرفته در خصوص وضعیت کشور در حوزه سرمایه اجتماعی و جنگ نرم ارائه نمایند.

برای آزمون فرضیه های پژوهش یک نمونه آماری ۱۰۰ نفره از معلمان مقاطع پیش دبستانی ابتدایی متوسطه اول متوسطه دوم کار و دانش و فنی حرفه ای به روش طبقه در دسترس یا ساده انتخاب شد و بین افراد نمونه پرسشنامه ،که روایی و پایایی آن قبل آزمون شده بود توزیع گردید ضمن انجام تجزیه تحلیل هایی در راستای تایید یا رد فرضیه ها دیدگاه معلمان بر اساس سن، مقطع تحصیلی، مدرک تحصیلی ، سابقه خدمت و جنسیت مورد بررسی قرار گرفت

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کلیه فرضیه‌های پژوهش مبنی بر تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی اعم از ابعاد عینی و ذهنی بر جنگ نرم تاثیر قطعی داشته است.

بیشترین تأثیر مربوط به بعد ذهنی سرمایه اجتماعی بوده و در بین مؤلفه‌های بعد ذهنی بیشترین تأثیر مربوط به  مؤلفه اعتماد اجتماعی بوده است. از میان مؤلفه های بعد عینی سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر مربوط به هیئت های مذهبی بوده و کمترین تأثیر مربوط به نهادهای محلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که میانگین نمره نظرات پاسخ‌دهندگان بر اساس جنسیت، تفاوت معنی داری ندارد. به بیان دیگر ابعاد عینی و ذهنی و به طور کلی سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن بر پدافند غیرعامل جنگ نرم، تأثیر همگنی از نظر پاسخ‌دهندگان زن و مرد داشته است.