جلسه دفاع با موضوع شناسایی عوامل موثر بر از دست دادن مشتریان کلیدی بانک توسعه تعاون استان قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر، جلسه دفاع از پایان نامه علی محمد افسری دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش استراتژیک با موضوع شناسایی عوامل موثر بر از دست دادن مشتریان کلیدی بانک توسعه تعاون استان قم عصر امروز با حضور اساتید از جمله دکتر زارعی متین،دکتر مولوی و دکتر معینی در سالن جلسات مهندس رسولی موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

افسری در دفاع از پایان نامه گفت: بخش بانکی به دلیل کارکردهای مختلفی چون تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی صنایع برای اقتصاد علی‌الخصوص در شرایط فعلی که اغلب صنایع با مشکلاتی چون بیکاری گسترده، ظرفیت بلااستفاده، سرمایه در گردش مواجه هستند بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر روی خروج سپرده مشتریان کلیدی بانک توسعه تعاون انجام شده است. تحقیق حاضر از منظر نوع، کاربردی؛ از جهت هدف، اکتشافی و از بعد گردآوری اطلاعات، میدانی است. برای اجرای تحقیق از دو تکنیک تحلیل تم و دیمتل استفاده شده است.

دانشجوی ارشد مدیریت در پایان افزود:در مرحله اول با تکنیک تحلیل تم، تم‌های تحقیق شناسایی شد. این تم‌ها عبارت بودند از: تم کیفیت خدمات، تم مالی، تم ارتباطی و تم شرایط فیزیکی. پس از استخراج تم‌ها و دسته‌های مفهومی مربوط به آن‌ها، با بکارگیری تکنیک دیمتل درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دسته‌های مفهومی مشخص شد. نتایج نشان داد که سود پرداختی تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر تم‌های تحقیق دارد.