❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع شناسایی روش های بهره برداری از ضایعات کشاورزی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع شناسایی روش های بهره برداری از ضایعات کشاورزی  توسط خانم برزگر دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر حسن زارعی متین (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

هدف:  شناسایی عوامل موثر روی بهره وری از ضایعات کشاورزی  محصولات باغی و تعیین اولویت هر یک از این عوامل

روش‌شناسی پژوهش:

پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع پژوهش بايد در فكر انتخاب روش پژوهش باشد. انتخاب روش انجام پژوهش به هدف ها، ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد و هدف اين است كه پژوهشگر مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا او را هرچه دقيق تر، آسان تر و سريعتر در دستيابي به پاسخ هاي براي پرسش‌هاي تحقيق مورد نظر ياري نمايد (سليميان و جمشيدي، 1384).  برای توصیف مشخصات تحقیق حاضر از مدل پیاز پژوهش ساندرز (2009) استفاده شده است. بر اساس این مدل یک پژوهش از لایه‌های مختلفی تشکیل می شود که در آن هر لایه متاثر از لایۀ بالاتر است. این لایه ها عبارتند از: ۱) لایۀ فلسفه‌های پژوهش ۲) لایۀ رویکردهای پژوهش ۳) لایۀ راهبردهای پژوهش ۴) لایۀ انتخاب روش های پژوهش ۵) لایۀ افق زمانی پژوهش ۶) لایۀ شیوه‌ها و رویه‌های جمع‌آوری داده‌ها.

یافته‌ها:

در فرايند توسعه صنعتي- اقتصادي استفاده از ضايعات و بازيافـت آنهـا بـه محـصولات بـا ارزش يـك امـر ضروري است. از جانب ديگر عدم برنامه ريـزي و مـديريت ضـايعات صـنعتي مـسايل و مـشكلات زيـست محيطي را افزايش مي دهد. در كشورهاي توسعه يافتـه صـنعتي بـه منظـور افـزايش درآمـد و كـاهش آلودگيهـاي محـيط زيـست و در چهارچوب فعاليتهاي توليدي- صنعتي، مبادرت بـه ايجـاد صـنايع جـانبي جهـت تبـديل ضـايعات بـه مـواد محصولات باارزش نموده اند.در كشورما، بحث ضايعات و اصراف گري بسيار پيچيده و بعـضا تأسـف آور اسـت. حجـم ضـايعات و بـه خصوص ضايعات صنعتي در ايران بسيار فراگير است و متأسفانه بمانند ساير مسايل هيچگونه برنامه مدون و مديريت معقولانه اي جهت پرداختن به آن وجود ندارد. نظر به اهميت مطالعات و بررسي ضايعات كشاورزي و ازآنجاييكه حجم اينگونه ضـايعات در ايـران بـسيار متنوع و زياد مي باشد.در این طرح سعی شده است که  عوامل اصلی ضایعات کشاورزی مطرح شده و معرفی و بیان راه کارهایی برای کاهش این عوامل و منافع حاصل از کاهش این عوامل بررسی شود.

نتیجه‌گیری: 

 روش‌های برنامه ریزی و سیاست گذاری های دولت ، صنایع تبدیلی- تکمیلی ، آموزش و ترویج کشاورزان ، تبادل اطلاعات از جمله تجارب عملی از سوی کشاورزان و علم و نوآوری و بودجه و همچنین حمایت طرح های های دانش بنیان از سوی ارگان های دولتی یا ارگانهای خصوصی توانا و نگهداری و بسته‌بندی می توانند تا حدود زیادی در کاهش ضایعات کشاورزی موثر باشد که میتوانند بر استفاده بهینه از منابع ، ارزآور بودن ، ایجاد اشتغال ، مهاجرت به روستا ها ، صادرات نقش بسیار موثری داشته باشند که هر کدام از این عوامل به تنهایی در طولانی مدت  نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی ،کاهش فقر ، ایمنی مواد غذایی ، افزایش رفاه اجتماعی و در پی آن سلامت اجتماعی خواهند گذاشت.

کلیدواژه‌ها:ضایعات کشاورزی ، ارزش افزوده ، بهره وری .