❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع نوع حسابرس و ویژگی های پیش بینی سود برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع نوع حسابرس و ویژگی های پیش بینی سود توسط خانم رضایی دانشجوی مقطع ارشد رشته حسابداری با حضور اساتید از جمله دکتر امید فرجی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه نوع حسابرس با ویژگی های پیش بینی سود می باشد. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از دید هدف، یک تحقیق کاربردی است و در ردیف تحقیقات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. برای انجام تحقیق، چهار فرضیه تدوین و 132 شرکت از طریق نمونه گیری به روش غربالگری برای دوره زمانی هشت ساله بین 90 تا 97 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با کمک نرم افزار آماری استاتا مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد: بین نوع حسابرس (معیار اول) و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس معناداری وجود دارد و بین نوع حسابرس (معیار اول) و اعتبار پیش بینی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین نوع حسابرس (معیار دوم) و دقت پیش بینی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد. و بین نوع حسابرس (معیار دوم) و اعتبار پیش بینی سود رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: اعتبار پیش بینی سود، دقت پیش بینی سود، کیفیت حسابرسی.