❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

کلاس های الکترونیکی (مجازی) ضبط شده

 کلاس های الکترونیکی (مجازی) ضبط شده 

 

  ترم 982 

لینک کلاس های ضبط شده ترم 982
  سال 1398 جبرانی عید سال 1399
  خواهران برادران کارشناسی ارشد
شنبه لینک  لینک لینک لینک  
یکشنبه لینک  لینک لینک لینک
دوشنبه لینک  لینک لینک لینک
سه شنبه لینک  لینک لینک لینک
چهارشنبه لینک  لینک لینک لینک
پنجشنبه لینک  لینک لینک   لینک
جمعه لینک  لینک     لینک