استاد جعفر آرشید

 استاد جعفر آرشیدarshid

  • فوق لیسانس روان شناسی تربیتی از دانشگاه تهران

 

 

 

 

 سوابق:

 

  • قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی اراک و رئیس واحد آشتیان.
  • عضو هیئت علمی و مدیر گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
  • تدریس دروس روان شناسی ، آمار و روش تحقیق در دانشگاه های آزاد ، قم ، علمی کاربردی ، فرهنگیان و...
  • مدیر گروه روان شناسی موسسه آموزش عالی طلوع مهر.