اساتید گروه حسابداری

 kashanipour

 e rezaee

 

 

 eivazi

دکتر محمد کاشاني پور

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر عیسی رضایی

نائب رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری کوثر

دکتر حسين کرباسي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر اميد فرجي

دانش آموخته مقطع دکتری رشته حسابداری دانشگاه تهران

دکتر علي اصغر عيوضي

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قم

 

 beigi

aganbari 

 eizadpur

 

دکتر محمد بخشي زاده

دانش آموخته مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه مفید

 دکتر ابراهیم بیگی هرچگانی
دانش آموخته مقطع دکتری رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علي محمد قنبري

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

استاد مصطفي ايزدپور

دانش آموخته مقطع دکتری رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات