اساتید گروه آینده پژوهی

ghorbani 

 

behroozi 

 prdram

دکتر سعید قربانی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر قاسم فولادی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکترغلامرضا بهروزی لک

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

دکتر عبدالرحیم پدرام

استادیار-مدیرگروه رشته آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

استاد اسماعيل شراهي

استادیار-عضو هیات علمی و رئیس مرکز توسعه و فناوری جامعه المصطفی(ص) العالمیه

 

 hadadi

 shirdel

 

 godarzi

دکتر جواد وزيري گودرزي

دانش آموخته مقطع دکتری رشته سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید مصطفی حدادی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران

دکتر غلام حسن شیر دل

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر علي چاپرک

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا گودرزي

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

 

 

 

 

 

دکتر مهدي احمديان

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا افضلی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)-دانش آموخته رشته آینده پژوهی دانشگاه تهران

 

دکتر مهدی مطهرنیا 

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه تهران