استاد محمد غفاری

no pic

مرتبه علمی

استادیار

تحصیلات

دکتری مدیریت

گروه آموزشی

مدیریت

سمت

عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  

 

 مقالات چاپ شده در نشريات بين المللى

1) gafari, mohammad. "Developing a brand equity model for tourism destination." International Journal of Business Innovation and

Research 12, no. 4 (2017): 484-508.

2) gafari, mohammad. "The Evaluation of Islamic Azad University of Qom as a learning organization." Revista Publicando 15, no. 1

(2018): 342-367.

 

مقالات چاپ شده در نشريات داخلى

1) gafari, mohammad. "DESIGN, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MICRO TRAINING COURSE ON THE

STAFFS (CASE STUDY: THE STAFFS OF IRAN KHODRO COMPANY (IKC))." The Turkish Online Journal of Design, Art and

Communication - TOJDAC April 2017 Special Edition 1, no. 1 (2017): 45-54.

2) gafari, mohammad. "Traveling Motive and Its Application in Tourism Market Segmentation: Evidences from Isfahan." Journal of

Tourism and Hospitality Management 5, no. 1 (2018): 73-80.

.57-36 :(1396) 2 ، 3) غفارى، محمد. "مقايسۀ انگيزههاى زنان و مردان گردشگر از سفر به شهر اصفهان." دوفصلنامه مطالعات اجتماعى گردشگرى 7

4 ، 4) غفارى، محمد. "تدوين چارچوبى براى سنجش کيفيت ادراک شده از مقاصد گردشگرى )مورد مطالعه: شهر اصفهان(." گردشگرى و توسعه 6

.120-106 :(1396)

 

همايشهاى بين المللى

1) غفارى، محمد. "ارائه مدلى جهت تبيين پيشايندها و پسايندهاى تعهد به برند )شرکت شيرآلات خليج فارس به عنوان مورد مطالعه(." دومين

همايش بين المللى و چهارمين همايش ملى پژوهش هاى مديريت و علوم انسانى در ايران، تهران.

 

همايشهاى داخلى

1) کنجکاو منفرد، اميررضا و محمد غفارى. "واکاوى عناصر سازمانى تعيين کننده موفقيت پياده سازى رويکردهاى دانش محور." تحقيقات علمى در

مديريت حسابدارى حقوق و علوم اجتماعى، تهران.

2) غفارى، محمد، مسعود تميمى و اميد عشريه. "مرورى بر مفاهيم و چالش هاى گردشگرى حلال." کنفرانس ملى مديريت و بهبود فضاى کسب و

کار، قم.

3) کنجکاو منفرد، اميررضا و محمد غفارى. "بررسى تاثير ارتباطات و تصوير برند ورزشى بر وفادارى مشتريان با توجه به نقش اعتماد." اولين همايش

ملى گردشگرى و کسب و کار ورزشى، تبريز.

4) غفارى، محمد. "بررسى تاثير فاصله روانى بر شخصيت برند مقصد گردشگرى ورزشى." اولين همايش ملى گردشگرى و کسب و کار ورزشى، تبريز.