اساتید گروه علوم ورزشی

 

 

 

 

 

دکتر علی قاسمی کهریزسنگی

استادیار- عضو هیئت علمی دانشگاه قم

 دکتر علی ذاکریان

دانش آموخته رشته مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران- مربی تیم ملی فریزبی 

دکتر عباس مهرانپور

دانش آموخته دانشگاه سرینا خارین ویروت تایلند  

دکتر محمد پورکیانی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مدیرکل اسبق تربیت بدنی وزارت علوم

دکتر حسن سلطانی

مدیر گروه رشته علوم ورزشی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

saberi      

دکتر علی صابری

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر حمید امینی

 دانش آموخته دانشگاه آزاد تهران مرکز

خانم دکتر صفورا صباغیان

دانش آموخته دانشگاه خوارزمی - عضو هیات علمی دانشگاه قم

 خانم دکتر ساره حسینی

دانش آموخته دانشگاه سرینا خارین ویروت تایلند

 دکتر محسن شهیدی

 دکتری تربیت بدنی دانشگاه تهران