❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اساتید گروه علوم ورزشی

 

 

 

 

 

دکتر علی قاسمی کهریزسنگی

استادیار- عضو هیئت علمی دانشگاه قم

 دکتر علی ذاکریان

دانش آموخته رشته مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران- مربی تیم ملی فریزبی 

دکتر عباس مهرانپور

دانش آموخته دانشگاه ملی بانکوک

دکتر محمد پورکیانی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مدیرکل اسبق تربیت بدنی وزارت علوم

دکتر حسن سلطانی

مدیر گروه رشته علوم ورزشی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

saberi      

دکتر علی صابری

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر حمید امینی

 دانش آموخته دانشگاه آزاد تهران مرکز

خانم دکتر صفورا صباغیان

دانش آموخته دانشگاه خوارزمی - عضو هیات علمی دانشگاه قم

 خانم دکتر ساره حسنی

دانش آموخته دانشگاه ملی بانکوک

 دکتر محسن شهیدی

 دکتری تربیت بدنی دانشگاه تهران

         

دکتر محسن اکبرپور

 دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه قم-رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

آقای حمید صادقیان

عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمد مشهدی

عضو هیات علمی دانشگاه قم

 

دکتر محمد دهشتی

استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه قم

 

دکتر مهدی فهیمی

دانش آموخته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد


 

         

دکتر احسان محمدی ترکمانی

دانش آموخته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران