❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اساتید گروه علوم ورزشی

 

 

 

 

 

 دکتر خسرو ابراهیم

 استاد تمام
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر علی ذاکریان

دانش آموخته رشته مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران- مربی تیم ملی فریزبی 

دکتر عباس مهرانپور

دانش آموخته دانشگاه ملی بانکوک

دکتر محمد پورکیانی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مدیرکل اسبق تربیت بدنی وزارت علوم

دکتر حسن سلطانی

مدیر گروه رشته علوم ورزشی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

saberi      

دکتر علی صابری

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر حمید امینی

 دانش آموخته دانشگاه آزاد تهران مرکز

خانم دکتر صفورا صباغیان

دانش آموخته دانشگاه خوارزمی - عضو هیات علمی دانشگاه قم

 خانم دکتر ساره حسنی

دانش آموخته دانشگاه ملی بانکوک

 دکتر محسن شهیدی

 دکتری تربیت بدنی دانشگاه تهران

         

دکتر محسن اکبرپور

 دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه قم-رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

آقای حمید صادقیان

عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمد مشهدی

عضو هیات علمی دانشگاه قم

 

دکتر محمد دهشتی

استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه قم

 

دکتر مهدی فهیمی

دانش آموخته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد


 

         

دکتر احسان محمدی ترکمانی

دانش آموخته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر علی قاسمی کهریسنگی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه قم