❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اساتید گروه روانشناسی

 

 

 

 azarbaigani

 salehi

 abdizarin

 gholami

دکتر محسن دیبایی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

دکتر مسعود آذربایجانی

دانشیار - عضو هیات علمیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر مبین صالحی

دانش آموخته رشته روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر سهراب عبدی زرین

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمدتقی غلامی

دانش آموخته رشته روان شناسی تربیتی

bahrami

z abbasi

arshid

 

 

دکتر اعظم بهرامی

دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان

 دکتر زهره عباسی
دکتری روانشناسی

مدیریت و مسئول فنی مرکز مشاوره فرحان

 استاد جعفر آرشید

استاد برجسته روانشناسی و بنیانگذار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

دکتر سید رکن الدین رشیدی آل هاشم

استادیار-عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق 

دکتر محمد داوری

استادیار-عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

   

دکتر داوود صفا

دانش آموخته رشته جامعه شناسی

دکتر حمید جعفریان یسار

استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

   دکتر نادر منیرپور

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر علیرضا آقایوسفی

دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

  دکتر صادق یوسفی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

 

دکتر احمد آقاجانی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

  دکتر علی اسماعیلی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  دکتر عباس حبیب زاده

دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه قم

  دکتر ابوالفضل رشیدی

دانش آموخته رشته روانشناسی دانشگاه تهران

 

دکتر ناصر صبحی قراملکی

دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی