اساتید گروه روانشناسی

 

 

 azarbaigani

 salehi

 abdizarin

 gholami

دکتر محسن دیبایی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

دکتر مسعود آذربایجانی

دانشیار - عضو هیات علمیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر مبین صالحی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر سهراب عبدی زرین

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمدتقی غلامی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رو

bahrami

z abbasi

arshid

 

 

دکتر اعظم بهرامی

دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان

 دکتر زهره عباسی
دکتری روانشناسی

مدیریت و مسئول فنی مرکز مشاوره فرحان

 استاد جعفر آرشید

استاد برجسته روانشناسی و بنیانگذار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

دکتر سید رکن الدین رشیدی آل هاشم

استادیار-عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق 

دکتر محمد داوری

استادیار-عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

   

دکتر داوود صفا

مربی-دکتری جامعه شناسی از دانشگاه آزاد

  دکتر حمید جعفریان یسار

 

   دکتر نادر منیرپور   دکتر علیرضا آقایوسفی    دکتر صادق یوسفی 

 

  دکتر احمد آقاجانی

  دکتر علی اسماعیلی   دکتر عباس حبیب زاده   دکتر رشیدی دکتر ناصر صبحی قراملکی