❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

 

1)دروس پایه
1 روش تحقیق در علوم ورزشی 2 2    
2 آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 2 2    
3 فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2 2    
جمــــــــع 6  
2)دروس تخصصی
4 اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی 2 2    
5 تغذیه ورزشی پیشرفته 2 2   متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین
6 متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین 2 2    
7 سمینار پژوهشی- تمرین ورزشی 2 2   روش تحقیق در علوم ورزشی
8 برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت 2 2   اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی
9 موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 2 2    
10 تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی 2   2 تغذیه ورزشی پیشرفته
جمــــــــع 14  

 

3) دروس انتخابی
11 ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی 2 2    
12 روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین 2 2    
13 استفاده و سوء استفاده از دارو ها 2 2   متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین
14 تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته 2   2 تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی
15 استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 2 2    
16 بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 2 2   برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت
جمــــــــع 6  
 گذراندان سه درس انتخابی با توجه به داشتن استاد و امکانات گروه(دانشکده) بنابر تشخیص گروه الزامی است.
17 پایان نامه 6   6  
4)دروس جبرانی
- رایانه پیشرفته* 2      
- زبان تخصصی* 2      
*دانشجویانی که دو دروس جبرانی را میگذرانند در تعداد واحد کل محاسبه نخواهدشد.
جمــــــــع کل 32