❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد

جدول زیر لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد را نشان می دهد:

pdfدریافت فایل کامل PDF

1) دروس پایه
1 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 2 2    
2 تحلیل آماری 2 2    
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 2    
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 2    
5 اخلاق و احکام کسب و کار 2 2    
جمع  10  
2) دروس اصلی
6 کاربرد تئوری تصمیم گیری 2      
7 روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت 2      
8 بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 2      
9 مدیریت رفتار مصرف کننده 2      
10 مدیریت تبلیغات و برند 2      
جمع  10  

 

2) دروس تخصصی
11 مدیریت استراتژیک بازاریابی 2 2    
12 مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی 2 2    
13 بازاریابی صنعتی و خدمات 2 2    
14 اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری 2 2    
15 پایان نامه 4   4  
جمع 12      
3) دروس جبرانی
16 آمار کاربردی 2      
17 زبان تخصصی 2      
جمع 4  
جمع کل 36