مدیریت بازرگانی (استراتژیک)

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(استراتژیک)

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(گرایش استراتژیک) برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی مصوبه جلسه 344 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و بازنگری شده مورخ 1394/4/24 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد:

pdfدانلود فایل PDF