علوم ورزشی

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

vezart olom

 مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

مشخصات کلی و سرفصل                              لیست دروس ارائه شده