❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ناپیوسته

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی را نشان می دهد:

pdf

دریافت فایل PDF

1) دروس عمومي
1 اندیشه اسلامی 2 2 2   معارف اسلامی(1)
2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2    
3 تفسیر موضوعی قرآن 2 2    
4 انقلاب اسلامي ایران 2 2    
5 ورزش 1 1   1 تربيت بدنی(1)
6 دانش خانواده و جمعیت 2 2   *
جمع واحدها 11 10 1  
2) دروس اصلی و پايه
7 خواندن و درک مطلب پیشرفته 3 3    
8 نگارش پیشرفته 2 2    
9 مقاله نویسی 2 2   نگارش پیشرفته
10 کلیات زبان شناسی 1 2 2    
11 کلیات زبان شناسی 2 2 2   کلیات زبان شناسی 1
12 نامه نگاری و تایپ با استفاده از کامپیوتر 2 1 1 نگارش پیشرفته
13 نمونه نثر و شعر ساده 3 3   خواندن و درک مطلب پیشرفته
14 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 2 2   خواندن و درک مطلب پیشرفته
15 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2 2   درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1
16 گفت و شنود 3 2   2  
17 مکالمه موضوعی 2 2    
18 بیان شفاهی داستان 2 2   مکالمه موضوعی/گفت و شنود 3
19 روش تدریس زبان انگلیسی 4 4   ترم سوم
20 آزمون سازی 2 2   روش تدریس زبان انگلیسی یا همنیاز
جمع واحدها 32 29 3  

 

3) دروس تخصصی
21 ساخت زبان فارسی 2 2    
22 کاربرد اصطلاحات و تغییر آنها در ترجمه 2 2    
23 نگارش فارسی 2 2    
24 اصول و مبانی نظری ترجمه 2 2    
25 ترجمه پیشرفته 1 2 2   کلیات زبان شناسی 2
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2
26 ترجمه پیشرفته 2 2 2   ترجمه پیشرفته 1
27 ترجمه متون سیاسی 2 2   ترجمه پیشرفته 1
28 ترجمه شفاهی 1 2 2   مکالمه موضوعی
29 ترجمه شفاهی 2 2 2   ترجمه شفاهی 1
30 کارگاه ترجمه 2   2 ترجمه پیشرفته 1
31 ترجمه نوار و فیلم 2 2   مکالمه موضوعی
32 ترجمه انفرادی 1 2 2   ترم سوم
33 ترجمه انفرادی 2 2 2   ترم چهارم
34 ترجمه متون ادبلی-سیاسی 2 2   ترجمه پیشرفته 1
35 اصول و روش تحقیق 2 1 1 مقاله نویسی
جمع کل 30 27 3  
4) دروس جبرانی
36 به تشخیص گروه آموزشی 6 6