❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته مشاوره مقطع کارشناسی پیوسته

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مشاوره مقطع کارشناسی پیوسته را نشان می دهد:

pdf

 دریافت فایل PDF

 

 

 

1)دروس عمومی
1 تفسیر موضوعی قرآن  2 2    
2 اندیشه اسلامی 1 2 2    
3 اندیشه اسلامی 2 2 2   اندیشه اسلامی 1
4 اخلاق اسلامی 2 2    
5 انقلاب اسلامی ایران 2 2    
6 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2    
7 زبان فارسی 3 3    
8 زبان انگلیسی عمومی 3 3    
9 تربیت بدنی 1 1   1  
10 ورزش 1 1   1  
11 دانش خانواده و جمعیت 2 2    
جمــــــــع 22  
 
2)دروس پایه
1 مباحث اساسی در روان شناسی 2 2    
2 حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاوره 2 2    
3 فیزیولوژی انسان( اعصاب و غدد) 2 2   مباحث اساسی در روان شناسی
4 آمار توصیفی 2 2    
5 آمار استنباطی و کاربرد
spss
2 2   آمار توصیفی
6 مبانی نظری روش تحقق در مشاوره 2 2   آمار استنباطی و کاربرد
spss
7 تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره
(کارگاهی)
1   1 مبانی نظری روش تحقق در مشاوره
8 سنجش و ارزیابی در مشاوره 2 2   آمار استنباطی و کاربرد
spss
9 روان شناسی تحولی(1) 2 2   مباحث اساسی در روان شناسی
10 روان شناسی تحولی(2) 2 2   روان شناسی تحولی(1)
11 مبانی جامعه شناسی 2 2    
12 مسائل نوجوان وجوانان 2 2   روان شناسی تحولی(1)و(2)
13 روان شناسی شخصیت 2 2   روان شناسی تحولی(1)
14 آسیب شناسی روانی(1) 2 2   روانشناسی شخصیت
15 آسیب شناسی روانی(2) 2 2   آسیب شناسی روانی (1)
16 مبانی راهنمایی و مشاوره 2 2    
17 انسانی شناسی در اسلام 2 2    
18 اخلاق حرفه ای در مشاوره 2 2    
19 آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 2 2    
20 آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم 2 2    
21 متون مشاوره انگلیسی (1) 2 2   روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره
 زبان خارجه عمومی
22 متون مشاوره انگلیسی(2) 2 2   متون مشاوره انگلیسی 1
23 آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان 2 2    
24 روانشناسی اجتماعی 2 2   مباحث اساسی در روان شناسی 
25 مشاوره بهداشت روانی 2 2   آسیب شناسی روانی (1)
جمــــــــع 49  

 

3)دروس اصلی ( تخصصی)
1 نظریه های مشاوره و روان درمانی (1) 2 2   آسیب شناسی روانی (1)
2 نظریه های مشاوره و روان درمانی (2) 2 2   نظریه های مشاوره و روان درمانی (1)
3 کاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاوره 2 1 1 سنجش و ارزیابی در مشاوره
4 مهارت های زندگی و فنون آموزش آن 2 2   مشاوره و بهداشت روانی
5 راهنمایی و مشاوره تحصیلی 3 2 1 آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم
6 راهنمایی و مشاوره تحصیلی 2 2   روشها وفنون راهنمایی و مشاوره
7 مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی 2 1 1 راهنمایی و مشاوره تحصیلی
8 مشاوره و روان درمانی معنوی - اسلامی 2 2   نظریه های مشاوره و روان درمانی (1)
 آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث
9 کاربرد آزمون های رغبت ، خانواده و شخصیت در مشاوره 2 1 1  
10 مشاوره اصلاح رفتار 2 1 1 آسیب شناسی روانی (2)
11 راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان 2 2   آسیب شناسی روانی (2)/ مسائل نوجوانان و جوانان
12 مشاوره ازدواج 2 2   مشاوره خانواده
13 مشاوره و درمان بزهکاران و بزه دیدگان 2 2   آسیب شناسی اجتماعی
نظریه های مشاوره و روان درمانی (2)
14 مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد 2 2   آسیب شناسی روانی (2)
15 مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی 2 2   نظریه های مشاوره و روان درمانی (1)
16 تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی 1 کارگاهی مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی
17 روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 2 2   مبانی راهنمایی و مشاوره
18 تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1 کارگاهی روشها وفنون راهنمایی و مشاوره
19 نظریه ها و فنون  راهنمایی و مشاوره شغلی 3 2 1  
20 مشاوره در سازمان ها 2 2   نظریه های و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی
21 تمرین عملی مشاوره شغلی 2   2 نظریه های مشاوره و روان درمانی (2)
نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی
22 آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی درایران 2 2   نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی
23 مشاوره خانواده 2 2   آسیب شناسی خانواده
24 آسیب شناسی خانواده 2 2   روان شناسی تحولی (2)
25 مشاوره ی توان بخشی با نیاز های خاص 2 2   آسیب شناسی روانی (2)
26 آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های درمان آن 2 2   آسیب شناسی روانی (2)
27 کارورزی (1) در مشاوره 2 واحد راهنمایی و مشاوره تحصیلی/
نظریه فنون های راهنمایی و مشاوره شغلی
28 کارورزی (2) در مشاوره 2 واحد تمرین عملی راهنمایی و مشاوره گروهی
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره خانواده
29 پروژه تحقیقاتی در مشاوره 2 واحد مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره
جمع 59  

 

4) دروس دروس اختیاری
1 بهداشت و کمک های اولیه 2 1 1  
2 مشاوره در بحران 2 2    
3  مشاوره با بیماران خاص 2 2    
4 آشنایی با مشاوره طلاق 2 2    
5 کاربرد مشاوره در تبلیغات 2 2   روانشناسی اجتماعی
6 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره 2 2    
7 آشنایی با درمانهای روانپزشکی 2 2   آسیب شناسی روانی (1)
8 مددکاری اجتماعی 2 2   روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره
9 آشنایی با روش های جدید درمان 2 2    
10 کاربرد کامپیوتر در مشاوره 2 1 1  
11 مشاوره با سالمندان 2 2   آسیب شناسی روانی(2)
12 مشاوره چند فرهنگی 2 2   نظریه های مشاوره و روان درمانی (1) و (2)
13 فلسفه علم در علوم انسانی 2 2    
14 آسیب شناسی اجتماعی 2 2   آسیب شناسی روانی (1)
15 روانشناسی تربیتی 2 2   مباحث اساسی در وانشناسی 
16 کاربرد بازی در مشاوره 2 2   راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان
گذراندن حداقل 10 واحد از دروس فوق الزامی است.
جمــــــــع کل 140