اساتید گروه مترجمی زبان

اساتید گروه مترجمی زبان

 

 

 

 

 

 

علی اکبر ارجمند راد 

  عضو هیات علمی 

ابوالفضل ایمانی راغب

 عضو هیات علمی 

سید محمد باقرزاده حسینی

استادیار - عضو هیات علمی 

سید محمد رضا شاه احمدی

مدیرگروه رشته مترجمی زبان موسسه آموزش عالی طلوع مهر 

         
         
 

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها