❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی پیوسته

جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی را نشان می دهد:

pdf

دریافت فایل PDF

 

 

1)دروس عمومی
1 تفسیر موضوعی قرآن  2 2    
2 اندیشه اسلامی 1 2 2    
3 اندیشه اسلامی 2 2 2   اندیشه اسلامی 1
4 اخلاق اسلامی 2 2    
5 انقلاب اسلامی ایران 2 2    
6 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2    
7 زبان فارسی 3 3    
8 زبان انگلیسی عمومی 3 3    
9 تربیت بدنی 1 1   1  
10 ورزش 1 1   1  
11 دانش خانواده و جمعیت 2 2    
جمــــــــع 22      
2)دروس پایه
12 روانشناسی کار 2 2    
13 اقتصاد خرد 3 3   ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
14 اقتصاد کلان 3 3   اقتصاد خرد
15 اصول حسابداری 1 3 3    
16 اصول حسابداری 2 3 3   اصول حسابداری 1
17 ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت 3 3    
18 ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت مالی 3 2 1 ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
19 آمار وکاربرد آن در مدیریت  3 3    
20 آمار وکاربرد آن در مدیریت مالی 3 2 1 آمار و کاربرد آن در مدیریت
21 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 2 2   اقتصاد کلان
22 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 3 2 1  
23 روش تحقیق در مدیریت 3 2 1 آمار و کاربرد آن در مدیریت
24 حقوق بازرگانی 2 2   نهادهای پولی و مالی
25 حسابداری صنعتی 3 3   اصول حسابداری 2
26  حسابرسی  3 3   اصول حسابداری 2
جمــــــــع 42      
3)دروس اصلی
27 مبانی سازمان و مدیریت 3 3    
28 مدیریت رفتار سازمانی 3 3   مبانی سازمان و مدیریت
29 مدیریت منابع انسانی 3 3   رفتار سازمانی
30 تحقیق در عملیات 1 3 2 1 ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
31 تحقیق در عملیات 2 3 2 1 تحقیق در عملیات 1
32 پول و ارز و بانکداری 3 3   اقصاد کلان
33 بازریابی و مدیریت بازار 2 2   مبانی سازمان و مدیریت
34 مدیریت استراتژیک 3 3   بازاریابی و مدیریت بازار
35 اقتصاد سنجی مالی 3 2 1 آمار وکاربرد آن در مدیریت مالی
جمــــــــع 26      
4) دروس تخصصی
36 اصول مدیریت مالی 1 4 3 1 اصول حسابداری 2
37 .اصول مدیریت مالی 2 4 3 1 اصول مدیریت مالی 1
38 مبانی مدیریت سرمایه گذاری 4 3 1 اصول مدیریت مالی 2
39 مدیریت مالی در ایران 2 2   اصول مدیریت مالی 2
40 نهاد های پولی و مالی 3 3   اصول مدیریت مالی 2
41 نهادهای پولی و مالی بین الملل 2 2   اصول مدیریت مالی 2
42 مبانی مهندسی مالی 3 3   مبانی مدیریت و سرمایه گذاری
43 بازار پول و سرمایه 3 3   اصول مدیریت مالی 2
44 مبانی ریسک و مدیریت بیمه 3 3   اصول مدیریت مالی 2
45 برنامه ریزی مالیاتی 2 2   اصول مدیریت مالی 2
46 قراردادهای بیمه 3 3   مبانی ریسک و مدیریت بیمه
47 متون مالی 1 2 2   زبان عمومی
48 متون مالی 2 2 2   متون مالی 1
49 مبانی بانکداری و مدیریت بانک 3 3   اصول مدیریت مالی 2
جمــــــــع 40      
5) دروس دروس اختیاری
50 سیستم های اطلاعاتی مالی 2 1 1 اصول مالی 2
51 تجزیه و تحلیل فنی 2 1 1 اصول مالی 2
52 مالیه عمومی 2 1 1 اقتصاد کلان
53 اصول تهیه و تنظیم و کنترول بودجه دولتی 2 2   اقتصاد کلان و اصول حسابداری2
انتخاب سه درس از دروس زیر اجباری است( 6 واحد)
جمــــــــع کل 136