❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

فرم های ثبت نام

فرم های ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

رديف

نام فرم

دانلود

1

فرم اطلاعات فردی

2

فرم تعهدنامه انظباطی دانشجویان

 

3

فرم تعهدنامه آموزشی

 

4

فرم تعهدنامه فراغت از تحصیل

 

5

فرم تعهد رفع کسری مدرک

6

فرم مشخصات ایثارگری (مخصوص مشولین)

 

7

فرم جایگزین گواهی فراغت از تحصیل پذیرفته شدگانی که موفق به اخذ مدرک نشده اند