دوره های تابستانه طلوع مهر

دفتر مهارت افزایی طلوع مهر برگزار می کند:

دوره های تابستانه 

لینک ثبت نام: https://evand.com/events/wm1

لینک ثبت نام:https://evand.com/events/hb1

لینک ثبت نام:https://evand.com/events/lw2

لینک ثبت نام:https://evand.com/events/ic1

لینک ثبت نام:https://evand.com/events/us1

لینک ثبت نام:https://evand.com/events/lan3